Публичная оферта
«06» вересня 2018 року

Цей Договір є договором надання посередницьких послуг на замовлення, придбання та організацію доставки Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів з інтернет-магазинів США та Європи, а також продажу Товарів за допомогою "віртуальної вітрини" – інтернет-сайта Виконавця.
Цей договір є змішаним договором відповідно до частини 2 статті 628 ЦК України. До правовідносин за даним договором застосовуються положення параграфу 2 глави 54 ЦК України та положення глави 69 ЦК України.

Виконавець, пропонує фізичній особі, іменованій надалі Клієнт, публічну оферту про надання посередницьких послуг з придбання та організації доставки Товарів від Продавця, на наступних умовах:


Терміни та визначення
Акцепт – повне й беззастережне прийняття Клієнтом умов публічної оферти шляхом реєстрації Клієнта на WEB-сайті Виконавця (надалі Сайт. Акцептом також визначається факт сплати грошової суми Клієнтом за Послугу.
Договір – договір про надання посередницьких послуг з придбання та організації доставки товарів з інтернет-магазинів США, укладений між Виконавцем і Клієнтом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Клієнтом її умов (Далі за текстом — Договір).
Замовлення – оформлений у електронному форматі на сайті Запит Клієнта на придбання й доставку за вказаною Клієнтом адресою Товару, обраного на сайті (будь-який сайт світу, який робить доставку до США або ) та відправлений за допомогою мережі Інтернет.
Клієнт – будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку, дієздатна, що уклала з Виконавцем Договір, на умовах, що містяться в публічній оферті.
Платіжні Посередники – платіжні системи банків, що використовуються для грошових переказів.
Продавець – інтернет-магазини США або Європи. А також посередники у викупі товарів в Європі
Послуга – посередницькі дії Виконавця з придбання для Клієнта та організації доставки йому Товарів із інтернет-магазинів США та Європи
Сайт – WEB-сайт Виконавця fashionistaua.com.ua
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним Договір про надання посередницьких послуг з придбання та організації доставки Товарів із інтернет-магазинів США та Європи, на умовах, що містяться в публічній оферті.
Служба доставки – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка надає за Договором з Виконавцем послугу з доставки Товару Клієнту.
Товар – об'єкт, погоджений Сторонами, перелік найменування, асортимент якого наданий на Сайті Виконавця.


2. Предмет Договору

2.1. Виконавець зобов'язується за дорученням Клієнта від свого імені та за рахунок Клієнта надавати Послуги з організації придбання та доставки товарів з інтернет-магазинів США та Європи на умовах публічної оферти відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

2.2. Товари, придбані Виконавцем у Продавця за рахунок Клієнта є власністю Клієнта.

2.3.У всіх первинних документах Продавця Виконавець зазначається як Покупець Товарів

3.Загальні положення

3.1. Діюча публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою.

3.2. Термін дії умов публічної оферти обмежений. З моменту отримання Клієнтом замовленого Товару надання Послуг припиняється і договір вважається розірваним. Наступне отримання Послуг на умовах даної публічної оферти таким Клієнтом можливе після оформлення нового Замовлення на Сайті Виконавця.

3.3. Виконавець залишає за собою право самостійно вносити зміни та доповнення до публічної оферти. Всі зміни і доповнення до публічної оферти опубліковуються на Сайті Виконавця і завжди доступні в пункті меню fashionistaua.com.ua/terms/.

3.4. Всі умови публічної оферти є обов'язковими до виконання, як для Клієнта, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Клієнт зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти, оформити та надіслати Замовлення на надання Послуг на Сайті Виконавця,
або будь-яким обумовленим способом зв'язку Viber,Whatsapp,email тощо

3.5. Якщо Клієнт не згоден з умовами дійсної публічної оферти або з будь-яким із її пунктів, він може відмовитись від замовлення Послуг.

4.Укладання та строки дії Договору

4.1. Договір укладається шляхом акцепту Клієнтом дійсної публічної оферти, що містить всі істотні умови Договору, без підписання і без вказівки Клієнта.
4.2. Повним акцептом діючої публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати Клієнтом певної грошової суми за першим етапом оплати Замовлення, зазначеним у п. 9.6. цього Договору, на картковий рахунок Виконавця, або перерахування такої грошової суми з використанням інших платіжних засобів платіжних систем Visa, Mastercard та інше.
4.3. Момент акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п.4.2. вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Клієнтом за допомогою публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.
4.4. У випадку, якщо здійснено акцепт публічної оферти, але відсутня можливість купівлі замовлених товарів, Договір вважається не укладеним, та Виконавець повертає передплачені Клієнтом кошти у повному обсязі.
4.5. Договір діє з моменту здійснення Клієнтом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 4.2. до моменту отримання Клієнтом замовлених Товарів.

5.Порядок надання Послуг
5.1. Для отримання Послуги Клієнт має заповнити Замовлення (заявку) на Сайті Виконавця, додатково вказавши всі необхідні дані для купівлі товару (розмір, колір, кількість та інше), або через будь-який доступний канал комунікації (месенджери Viber, Wathsap, Telegram, Facebook, Instagram)
5.2. В свою чергу, Виконавець після отримання Замовлення, надсилає на електронну адресу Клієнта (або обраний клієнтом канал комунікації) підсумковий розрахунок вартості Товару.
5.3. Виконавець надає Послугу з оформлення Замовлення у вказаному Клієнтом інтернет-магазині США або Європи, керуючись виключно наданими Клієнтом даними щодо Товарів вказаних у замовленні.
5.4. Виконавець зобов'язаний оплатити Товар Продавцю від свого імені, але за рахунок Клієнта.
5.5. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, Виконавець має право анулювати замовлений Товар із Замовлення Клієнта та повідомити про це Клієнта шляхом відправлення електронного повідомлення на адресу, вказану при реєстрації Клієнта. При цьому, Виконавець зобов'язаний зробити перерахунок загальної вартості Замовлення.
5.6. Виконавець залишає за собою право відмовити Клієнту у придбанні будь-якого Товару без пояснень і причин.
5.7. У випадку, якщо Продавець не відправив Товар, Виконавець намагається зробити все, що від нього залежить для повернення сплачених грошових коштів, та гарантує їх повернення Клієнту протягом 3-х робочих днів після завершення перемовин з Продавцем

6.Строки та порядок виконання послуги
6.1. Виконання доручення за цим Договором визначається строком, необхідним для обробки Замовлення та отримання Товару Виконавцем від Продавця, якщо інше не погоджено Сторонами додатково.
6.2. Строки доставки Товару Клієнту залежать від обраного виду транспортування Товару. Приблизні строки доставки авіасполученням – 2-4 тижня; морським сполученням – 5-7 тижнів.
6.3. Виконавець не вирішує питань щодо прискорення доставки Товару, оскільки не має впливу на роботу транспортних компаній.

7.Обов'язки і права Виконавця
7.1. Виконавець зобов'язаний надати Клієнту Послуги, а саме здійснити купівлю Товару від свого імені за рахунок Клієнта у відповідності з його вказівками (розмір, колір, комплектація, кількість) та виконувати вимоги Клієнта, пов'язані з виконанням цих Послуг у відповідності з цим Договором, інформацією, вказаною на Сайті Виконавця, а також чинним законодавством України.
7.2. Виконавець зобов'язаний за вимогою Клієнта надати повну інформацію про стан виконання його Замовлення.
7.3.Виконавець зобов'язується частково або повністю відшкодувати збитки Клієнта за його вимогою у випадку, якщо заявлені збитки були допущені внаслідок помилок Виконавця. При цьому сума відшкодування не може перевищувати вартість Замовлення. Претензії Клієнта приймаються не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення інциденту і розглядаються Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів.
7.4. Виконавець зобов'язаний не розголошувати особисті дані Клієнта та його Замовлення, окрім виконання умов даного Договору. У всіх інших випадках особисті дані Клієнта та інформація про його Замовлення може бути надана у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.5. Акцептуючи дану оферту Клієнт дає згоду й дозволяє Виконавцю обробляти свої персональні дані, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, стать, місце роботи/навчання, поштову адресу, домашній, робочий, мобільний телефони, адресу електронної пошти, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (в тому числі передачу на території України та трансграничну передачу), знеособлювання, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх Продавцю (за умовами продажу Продавця) з ціллю подальшої обробки, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, внесення змін), використання, розповсюдження ( у тому числі передачу на території України та трансграничну передачу), знеособлювання, блокування, знищення персональних даних для проведення досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Клієнтом за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережа Інтернет. Клієнт висловлює згоду та дозволяє Виконавцю та контрагентам Виконавця обробляти персональні дані Клієнта за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Виконавця. Робота з такими системами здійснюється за приписаним Виконавцем алгоритмом (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення). Використовувані засоби обробки (включаючи але не обмежуючись): автоматичне звіряння поштових кодів з базою кодів, автоматична перевірка написання назв вулиць/населених пунктів, автоматична перевірка дійсності державних реєстраційних знаків, уточнення даних з Клієнтом шляхом телефонного, поштового зв'язку з Клієнтом або за допомогою контакту через мережу Інтернет, сегментація бази за заданими критеріями. Клієнт погоджується з тим, що якщо це необхідне для реалізації цілей, зазначених у цій оферті, його персональні дані, отримані Виконавцем, можуть бути передані третім особам, яким Виконавець може доручити обробку персональних даних Клієнта на підставі договору, укладеного з такими особами, при умові дотримання вимог чинного законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних і безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Клієнта Виконавець попереджує осіб, які отримують персональні дані Клієнта про те, що ці дані є конфіденційними та можуть бути використані тільки в цілях, для яких вони повідомлені, та потребують від таких осіб дотримання цього правила.
7.6. Виконавець буде намагатися запобігати несанкціонованому доступу до інформації та/або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, своєчасно виявляти та припиняти такі факти.
7.7. Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні Послуг після сплати Замовлення у випадку:
-відсутності Товарів, вказаних у замовленні на складі Продавця на момент зарахування грошових коштів Клієнта на картковий рахунок Виконавця і відмові Клієнта придбати інші Товари;
- застосування внутрішньої корпоративної політики Продавця щодо кола Покупців Товарів;
-технічної помилки Продавця при формуванні до відправлення замовлення Виконавцю;
7.8. У разі, якщо Клієнт своєчасно не забезпечив Виконавця необхідною інформацією для виконання Замовлення, Виконавец залишає за собою право не надавати Послуги Клієнту.
7.9. У випадку відмови у наданні Послуг Виконавцем з причин п. 7.10. даного Договору, Виконавець зобов'язаний повернути грошові кошти Клієнту за мінусом комісії Платіжних Посередників.
7.10. Повернення грошових коштів Клієнту здійснюється шляхом грошового переказу на картковий рахунок Клієнта.
7.11. Виконавець має право притримувати у себе Товар, який належить передати Клієнту, на забезпечення своїх вимог щодо виконання Клієнтом своїх грошових зобов'язань перед Виконавцем повному обсязі.
7.12. Для виконання Замовлень Клієнта Виконавець має право залучати агентів та посередників.
7.13. Виконавець має право на зміну або доповнення без попередження Клієнта будь-якої інформації на своєму Сайті.
7.14. Виконавець має право відступити від вказівок Клієнта, якщо за обставинами справи це необхідно в інтересах Клієнта, а Виконавець не зміг попередньо запитати Клієнта або не отримав у розумний термін відповідь на свій запит. Виконавець зобов'язаний повідомити Клієнта про допущені відступи зразу, як таке повідомлення стане можливим.
7.15. Виконавець має право здійснювати запис телефонних розмов з Клієнтом.
7.16. Виконавець має право використовувати технологію cookies (cookies – службова інформація отримана від веб-сайту на веб-сервері, яка зберігається у браузері. Застосовується для зберігання даних, специфічних для даного користувача та використовуваних веб-сервером для різноманітних цілей). Сookies не вміщує конфіденційну інформацію та не передається третім особам.
7.17. Виконавець отримує інформацію про ip-адресу відвідувача свого сайту, але дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.
7.18. Виконавець забезпечує захист отриманої від Клієнта інформації щодо його платіжних інструментів для оплати вартості Товару, Послуги та витрат на доставку Товару відповідно до законів України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» і «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
7.19. Виконавець у будь-якому випадку не зобов'язаний надавати Клієнту номера замовлень в інтернет-магазинах США чи Європи, трекінг-номери поштових або кур'єрських відправлень, адреси складів, інвойси, рахунки та чеки, та будь-яку іншу інформацію, яка містить персональні дані Виконавця.

8.Обов'язки та права Клієнта
8.1. Клієнт зобов'язаний ознайомитись з текстом публічної оферти та перевіряти наявність змін до неї перед кожним новим Замовленням.
8.2. Клієнт зобов'язаний своєчасно забезпечити Виконавця усією необхідною інформацією для виконання Послуг згідно з даним Договором.
8.3. Клієнт зобов'язується своєчасно сплатити у повному обсязі:
вартість Товарів,відшкодувати вартість доставки Товарів по території США або іншої країни (як що це не входить у вартість Товару), відшкодувати вартість доставки Товарів від США або Європи до України, сплатити у повному обсязі Комісійну винагороду Виконавцю.
8.4. Клієнт зобов'язується зберігати документи, що підтверджують сплату ним Товару та Послуг Виконавця.
8.6. Клієнт зобов'язується не надавати третім особам право здійснювати в його інтересах і за його рахунок правочини (угоди), здійснення яких доручено Виконавцю.
8.7. Клієнт несе повну відповідальність за правильність заповнення усіх пунктів форми Замовлення на Сайті Виконавця. У випадку надання Клієнтом неточних даних обов'язкових для заповнення полях.
8.8. Клієнт має право вимагати у Виконавця інформацію про стан виконання його Замовлення.
8.9. Клієнт згоден не робити Виконавця відповідальним за будь-які обов'язки та витрати, пов'язані з нанесенням йому матеріальної шкоди в результаті дії третіх осіб, а саме: Продавця, Поштової служби або Служби доставки, Митної служби та інше.
8.10. Клієнт має право відмовитись від виконання цього Договору, скасувавши надане Виконавцю Замовлення. При цьому Клієнт зобов'язаний повідомити Виконавця про відмову від Замовлення до настання моменту закупівлі Товару у Продавця. При цьому факт перерахунку коштів на рахунок Виконавця є підтвердженням згоди Клієнта на закупівлю Товару у Продавця.

9.Оплата замовлення, послуги та порядок розрахунків
9.1. Вартість Замовлення за цим Договором є сумарна величина, яка складається з:
-вартості Товарів, зазначеної на сайті Виконавця;
-відшкодування вартості доставки Товарів по території США або іншої країни (якщо це не входить у вартість Товару);
-відшкодування вартості доставки Товарів від США або Європи до України;
-суми Комісійної винагороди Виконавця.
9.2. Вартість Товару за цим Договором є сумарна величина, яка складається з ціни Товару від Продавця, вартості послуг платіжної інфраструктури та відшкодування можливих витрат доставки Товару по території США, податків, митних зборів та інших витрат, пов'язаних з доставкою Товару.
9.3. Вартість Послуги Виконавця – є Комісійна винагорода за придбання Виконавцем Товару для Клієнта та організацію його доставки Клієнту.
9.4. Клієнт може сплатити Замовлення банківським переказом на картковий рахунок Виконавця у валюті гривня. Дані для грошового переказу Виконавець відправляє Клієнту на електронну адресу, вказану у заявці, (або інший канал комунікації) після підтвердження Замовлення. Курс іноземних валют до гривні Виконавець встановлює керуючись ринковим курсом валют комерційних банків, або, якщо не має можливості визначити фіксований курс, на свій розсуд, керуючись ситуацією на валютном ринку, але таким, який не може негативно впливати на поточний баланс виконавця.

10.Умови повернення та заміни товару
10.1. Повернення Товарів, які надійшли до України не повертаються Продавцю за будь-яких умов.
10.2. Виконавець звільнений від відповідальності, якщо надісланий Товар має незначні відмінності від зображення, розташованого на сайті інтернет-магазину (не співпадають відтінки кольору, опис Товару, фасон та інше), має місце фабричний брак або дефект, а також відсутня фірмова упаковка. Не приймаються жодні скарги стосовно товарів, які були придбані в інтернет-аутлетах та інтернет-аукціонах, адже у цьому випадку товари могли бути вітринними екземплярами тощо.
10.3. Виконавець зобов'язується доставити Товар у відповідності із зазначеним Клієнтом у замовленні артикулом, розміром та кольором. Якщо фактичні параметри Товару не відповідають зазначеним на ньому чи етикетці, претензії Клієнта з цього приводу Виконавцем не приймаються.
10.4. Виконавець зобов'язується доставити Товар у відповідності із зазначеним Клієнтом у замовленні артикулом, розміром та кольором. Якщо фактичні параметри Товару не відповідають зазначеним на ньому чи етикетці, претензії Клієнта з цього приводу Виконавцем не приймаються.
10.5. Виконавець буде нести відповідальність за цілісність товару, його відповідність деяким параметрам або якості товару, відповідність товару етикеткам на коробках тощо, тільки у випадку замовлення Клієнтом додаткової перевірки на складі США або Европи за параметрами, наданими Клієнтом. Вартість послуги складає $5. При цьому, Виконавець має право відмовити Клієнту в наданні послуги перевірки, якщо виконати таку послугу неможливо або потребується спеціалізація для перевірки. Клієнт також має право замовити послугу фотографування товару. Вартість послуги $3 за фото.
10.5. Виконавець може надати консультаційні послуги Клієнту щодо орієнтування у визначенні розміру Товару. Відповідальність та наслідки за безпосередній вибір розміру та кольору товару повністю покладається на Клієнта.
10.8. Вартість доставки Товару із США або Великобританії в Україну та комісійна винагорода за послуги Виконавця не повертається в будь-якому разі, не зважаючи на рішення Продавця про можливість повернення або заміни Товару.
10.9. Повернення грошових коштів Клієнту здійснюється шляхом їх перерахування на картковий рахунок Клієнта протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

11. Порядок розгляду претензій

11.1. Претензії Клієнта приймаються у формі електронного листа на [email protected] не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання замовлення Клієнтом. Претензії розглядаються Виконавцем протягом 10 (десяти) робочих днів.
11.2. У випадку виникнення будь-яких спорів, пов'язаних з виконанням даного Договору, Сторони прикладуть усі зусилля для вирішення їх шляхом проведення переговорів. Якщо спори не будуть вирішені шляхом проведення переговорів, вони підлягають вирішенню у порядку, встановленому законодавством України.
11.4. Сторони усвідомлюють, що Виконавець надає послугу з організації придбання та доставки Товару з інтернет-магазинів, як зазначено у п. 2.1. цього Договору, тому Виконавець не є а ні виробником Товару, а ні Продавцем Товару. Норми Закону України «Про захист прав споживачів» застосовується до Виконавця з урахуванням зазначеного застереження.
11.5. У всіх інших питаннях, що не передбачені даним Договором,
Сторони опираються на чинне законодавство України.

12.Відповідальність Сторін. Форс-мажор

12.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України.
12.2. Виконавець не несе відповідальності за дії Служб і Сервісів, що використовуються для надання Послуг Клієнту, та які не належать Виконавцю (банки, Поштові служби, Служби доставки, інтернет-провайдери, email-сервіси, платіжні системи та інше).
12.3. Виконавець не несе відповідальності за якість і комплектацію, а також не забезпечує гарантією Товари, придбані Клієнтом у Продавця за допомогою послуг Виконавця.
12.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором на час дії непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них відносяться стихійні явища (землетрус, повінь, ураган, шторм та інше.), обставини громадського життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії та інше), заборонні міри уповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження й т.п.), а також викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна із Сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

13.Прикінцеві положення

13.1. Клієнт підтверджує, що він є повнолітньою, дієздатною особою та укладаючи цей Договір, він не порушує права інших осіб.
13.2. Клієнт усвідомлює значення своїх дій, правову природу та юридичні наслідки укладення цього Договору й підтверджує свою згоду з усіма договірними умовами.